แสง สี เสียง มี ความ สํา คั ญ ต่อ การ แสดง อย่างไร?

การแสดงแสง สี เสียง (Light & Sound) คือการแสดงบทบาทสมมุติ ที่มีเบื้องหลังหรือฉากหลังเป็นโบราณสถาน ซากปรักหักพังของก้อนอิฐ ศิลาแลง สถานที่สำคัญต่างๆ โดยใช้แสง และเสียง ขับเน้นให้เกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่ อลังการ มักมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คน ประวัติศาสตร์สถานที่ ประวัติศาสตร์ชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.