บุคลิกภาพ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

บุคลิกภาพเป็นส่วนสาคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทางาน การเข้าสังคม ดังนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลิกภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้นาว่า “เป็น ปัจจัยที่สาคัญในการบริหารที่จะทา

Leave a Reply

Your email address will not be published.