ใช้ ชีวิต อย่างไร ให้ มี ความ สุข?

24 วิธี มีความสุขกับการเป็นตัวเอง

  1. 1. ชื่นชมสิ่งที่ทำให้คุณดูพิเศษ
  2. 2. ลดความไม่มั่นใจ
  3. 3. เขียนสิ่งที่ต้องการพัฒนา
  4. 4. หัวเราะให้ตัวเอง
  5. 5. ยินดีกับสุขภาพของตัวเอง
  6. 6. พูด “ขอบคุณ” เสมอ
  7. 7. ออกกำลังกาย
  8. 8. ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ชีวิตของคุณมีบางด้านรู้สึกเบื่อหรือไม่มีความสุขหรือไม่ ชีวิตของคุณกำลังแย่ลงและอยากจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นหรือไม่ การทำให้ชีวิตมีความสุขคือการมีความรู้สึกอยู่ดีมีสุข (Well-being) และมีความพอใจในชีวิตของตัวเอง (Life satisfaction) นอกจากนี้การมีอารมณ์ในด้านดียังมีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพและช่วยให้มีอายุยืนอีกด้วย คุณสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยการรักและยอมรับตัวเอง คิดอย่างมีเหตุผล ทำกิจกรรมที่ส่งผลดี และก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายของตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.