พัน นะ นา เขียน อย่างไร?

คำว่า พรรณนา (อ่านว่า พัน-นะ -นา) มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า วรฺณนา (อ่านว่า วัร-นะ -นา) แปลว่า กล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.