เปิด อาเซียน ดี อย่างไร?

การเปิด AEC ดีกับคนหางานอย่างไร

  1. โอกาสของคนทำงานคุณภาพ
  2. หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  3. ทางเลือกที่หลากหลายของสายอาชีพ
  4. ความสะดวกในการทำธุรกิจนอกประเทศ
  5. สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
  6. เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

1. ได้ประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยว เพราะอยู่ในทำเลศูนย์กลางของอาเซียน ปริมาณนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 2. เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวเนื่องจากเปิดเสรีด้านการค้า โดยมีประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศอยู่ร่วมในตลาดเดียวกัน ทำให้ผู้ผลิตส่งสินค้าไปขายได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงประเทศในอาเซียน+3 และอาเซียน+6

Leave a Reply

Your email address will not be published.