การ วางแผน ทาง การเงิน หมาย ถึง อะไร และ มี ลักษณะ อย่างไร บ้าง?

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การกําหนดการใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ จัดทําขึ้น และระบุถึงแหล่งที่มาของเงินและการใช้ไปของเงินในกิจกรรมต่างๆ การวางแผนทางการเงิน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 2. การวางแผนการเงินสําหรับธุรกิจ
การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) เป็นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงินรวมทั้งความเป็นอยู่ โดยการพัฒนาปรับปรุงการหารายได้ การใช้จ่าย และการลงทุนให้มีฐานะที่ดีขึ้น ด้วยการศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล ซึ่งการวางแผนทางการเงินนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น เนื่องจากเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การวางแผนทางการเงินต้องเรียนรู้ถึงวิธีการออม การใช้จ่าย การลงทุน และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.