ปัญหา ทาง โภชนาการ มี อะไร บ้าง และ ส่ง ผล ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

โภชนาการมีผลต่อการดำรงชีวิต โดยมีประเด็นที่เป็นปัญหา3 เรื่อง คือ ภาวะโภชนาการเกิน ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนตั้งแต่วัยเด็ก, ภาวะโภชนาการไม่พอแบบเรื้อรัง ส่งผลให้การเจริญเติบโตชะงักและทำให้เด็กเตี้ยและภาวะโภชนาการไม่สมดุลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก แก้ไขด้วยโภชนาการตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึง 3 ขวบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.