โครงการ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

โครงการมีความสำคัญต่อการวางแผนและการดำเนินงาน 1) ช่วยให้การดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน 2) ทำให้การดำเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.