เมื่อเกิดปัญหาเงินฝืดภายในประเทศ รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไข อย่างไร?

(1) เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลขึ้น โดยจัดงบประมาณแบบขาดดุล (2) การก่อหนี้สาธารณะ การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศทํา ให้ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มขึ้น (3) การลดภาษีทางตรงและทางอ้อม การลดภาษีลงจะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.