ลาย เซ็น อิเล็กทรอนิกส์ ทํา อย่างไร?

Electronic Signature คือ การทำสัญลักษณ์ หรือ ลายเซ็น ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการยืนยันหรือลงนามในเอกสาร เช่น รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกนเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์, การใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ Stylus หรือ เมาส์ปากกา หรือ อื่นๆ เพื่อเซ็นหรือวาดรูปลายเซ็นลงไปในคอมพิวเตอร์ หรือการพิมพ์ชื่อลงไปด้วยคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังรวมถึงการคลิกยอมรับในแบบฟอร์มต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น “ยอมรับ”, “I Agree” ฯลฯ นั่นหมายถึง Electronic Signature) ซึ่งมีข้อดีคือใช้สัญลักษณ์ หรือรูปภาพลายเซ็นที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้ง่าย ทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของลายเซ็น (ดูรูปลายเซ็น) แต่มีข้อเสีย คือ ถูกคัดลอกจากเอกสารฉบับหนึ่งไปยังอีกฉบับหนึ่งได้ง่าย, ไม่สามารถตรวจจับการแก้ไขเนื้อหา หรือข้อความในเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากการเซ็นได้ และที่สำคัญวิธีการนี้ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของลายเซ็นเป็นผู้ลงนามจริงหรือไม่ จึงอาจโดนปฏิเสธความรับผิดชอบในทางกฏหมาย
เป็นการทำสัญลักษณ์หรือลงลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนหรือลงนามในเอกสาร โดยอยู่ในรูปแบบของ รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยปากกาแล้วสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, การใช้เมาส์ หรือนิ้วมือ หรือ Stylus ในการวาดรูปลายเซ็นลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์, การพิมพ์ชื่อด้วยคีย์บอร์ด, ลายเซ็นแนบท้ายทางอีเมล์, รูปภาพลาย
คุณสามารถสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายวิธี โดยสามารถสร้างแต่ละลายเซ็นขึ้นมาได้ด้วยไม่กี่คลิกหรือปัดเพียงไม่กี่ครั้ง และลายเซ็นนั้นจะถูกเก็บไว้ในบัญชี HelloSign เพื่อการลงนามในอนาคต วิธีสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ ‍ Draw your signature using your finger or a stylus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.