ลักษณะ สำคัญ ของ กฎหมายอาญา เป็น อย่างไร?

กฎหมายช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม กฎหมายมีช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม เช่น กฎหมายอาญา ซึ่งหากประชาชนเคารพและนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต ไม่ทำลายและเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่พยาบาท ซึ่งนำไปสู่การทำลายกัน รักชีวิตของตนเองและผู้อื่น ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและในสังคมนั้นจะน่าอยู่ขึ้น
กฎหมายอาญามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้มีความแตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ คือ หากผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือกระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ การลงโทษผู้กระทำความผิด รัฐเท่านั้นจะเป็นผู้ลงโทษได้ ผู้เสียหายหรือผู้อื่นแม้จะรู้สึกโกรธแค้นหรือไม่พอใจต่อการกระทำความผิดนั้นอย่างไร
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งที่กำหนดความเกี่ยวกันระหว่างรัฐกับราษฎรมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นความผิดและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ภายในขอบเขตที่ถูกที่ควร มิให้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มิให้มีการแก้แค้นหรือล้างแค้นกันตามอำเภอใจ โดยรัฐยื่นมือเข้ามาลงโทษผู้กระทำผิดเสียเอง กฎหมายใดที่ลักษณะดังกล่าวย่อมอยู่ในความหมายของคำว่า “กฎหมายอาญา” ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.