อินเตอร์เน็ต เขียน อย่างไร?

ตัดมาจากภาษาอังกฤษ Internet (“อินเทอร์เน็ต”)
อินเทอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ต? Internet ใช้ว่า อินเทอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ต คำตอบ เข้าไปที่เว็บ ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์คำว่า internet ลงในช่อง ได้ผลออกมาว่า ศัพท์ internet ศัพท์บัญญัติใช้ว่า อินเทอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.