ระบบ ไหล เวียน โลหิต มี ความ สํา คั ญ ต่อ มนุษย์ อย่างไร?

ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นระบบที่นำสารเข้าและออกจากเซลล์สามารถช่วยในการรักษาระดับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนระบบขนส่งสารอาหาร แก๊สออกซิเจน น ้า และสิ่งมีประโยชน์ ให้กับเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย มีหน้าที่ส าคัญ คือ ล าเลียงอาหาร และแก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็น าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ ของเสียต่างๆ ที่ร่างกายใช้แล้วออกจากเซลล์ ผ่านทางระบบหายใจ อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุล ของร่างกายผ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.