ธุรกิจ สามารถ ช่วยเหลือ สังคม ได้ อย่างไร?

ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) หรือที่หลายคนอาจเรียกว่า ‘กิจการเพื่อสังคม’ คือโมเดลการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่นำเอา โมเดลธุรกิจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน การแก้ไขปัญหาสังคม/ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กล่าวให้เห็นภาพคือ จากเดิมที่ต้องพึ่งพา เงินบริจาค หรือ เงินทุน ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน กลุ่มคนผู้มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสังคมจึงหามาปรับเปลี่ยนองค์กรหรือแนวทางการดำเนินงานของตนเองให้มีลักษณะเป็น ‘กิจการ’ ที่สามารถสร้างเงินทุนภายในให้แก่ตนเองอย่างยั่งยืนและสามารถช่วยเหลือสังคมต่ออย่างต่อเนื่องและเกิดผล
แนวทางโดยทั่วไปที่มักจะเห็นได้ชัดเจนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบัน อาจได้แก่ การนำผลตอบแทนหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าที่มาอุดหนุนธุรกิจ ไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกลุ่มคนในสังคมที่ถือว่าเป็นกลุ่มด้อยโอกาส
กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.