ชู ช ก มี ลักษณะ อย่างไร?

ลักษณะนิสัยของชูชก ๑. มีความตระหนี่เหนียวแน่น ขอทานได้มากเท่าไรก็เก็บไว้ไม่ยอมนำไปใช้จ่ายจนได้ถึง ๑๐๐ กษาปณ์ ๒. มีความโลภ เที่ยวขอทานจนมีเงินมากมายก็ยังไม่ยอมหยุดเพื่อนำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ตนยังคงขอเรื่อยไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.