จิต มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

จิตใจมีความสําคัญตอคนเราโดยนอกจากจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของชีวิตเราแลว จิตที่ ผานการอบรมและควบคุมใหดีแลว จะเปนจิตที่มีอิสระอยางแทจริง เหมาะแกการงานทั้งปวง สามารถรับรู และพิจารณาเรื่องราวตาง ๆ ไดละเอียดถี่ถวน มีสติปญญาเต็มที่ และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได ถาปรารถนามีจิตที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้ หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.