การ เตรียม ดิน และ ปุ๋ย สํา ห รับ ปลูก พืช มี วิธี การ เตรียม อย่างไร?

ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ ทำปรับสภาพหน้าดินด้วยปูนขาวที่มีความเป็นกรดสูง นำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ มาใส่เพิ่มเติม เพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น หลังจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากับดิน รดน้ำให้ชุ่มและเตรียมหว่านเมล็ดหรือปลูกกล้าต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.