นาฏศิลป์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสาคัญของนาฏศิลป์ และการละคร – เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของมนุษย์ – เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์โดยเฉพาะการแสดง ละครเป็นสิ่งที่ช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจ – ให้แง่คิดและให้กาลังใจในการที่จะสร้างความ เจริญรุ่งเรืองในชาติสืบต่อไป แสดงถึงความเป็นอารยประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.