ถ้า เครื่องเรือน บุ ผ้า เปียก น้ํา ควร ทํา อย่างไร?

การดูแลรักษาและทำาความสะอาดเครื่องเรือนบุผ้ามีวิธีการ ดังนี้ ๑) เครื่องเรือนบุผ้าที่มีฝุ่นละอองเกาะติดให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ ปัดฝุ่นออกหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดฝุ่นละอองไปทิ้งเป็นประจำา ๒) เครื่องเรือนบุผ้าที่เปียกนำ้าให้รีบใช้ผ้าซับนำ้าออกให้หมดแล้วใช้ ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง ๓) เครื่องเรือนบุผ้าที่มีขนของสัตว์เลี้ยง เช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.