หน่วย ไต ของ ผู้ ที่ มี โรค เบาหวาน มี ความ ผิด ปกติ อย่างไร?

โรคเบาหวานมีผลต่อไตอย่างไร ไตวายเรื้อรัง เมื่อเป็นเบาหวานมานาน เนื้อไตและหลอดเลือดเสื่อมสภาพ ไตทำงานน้อยลงจนไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อการทำงานของไตเสียไป จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซีด ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ อาเจียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.