ภาษา ท่า มี ความ สํา คั ญ ต่อ การ แสดง อย่างไร?

ภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชม ในการแสดงนาฏศิลป์ เพราะทำให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงกำลังสื่ออะไร หรือกำลังมีอารมณ์อย่างไร

  1. ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูด
  2. ภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการต่างๆ
  3. ภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published.