ริม ฝั่ง แม่ น้ํา เน รั ญ ชรา เกี่ยวข้อง กับ พระพุทธเจ้า อย่างไร?

ณ.แม่น้ำเนรัญชรา นี้นักโบราณคดีสัณนิษฐานว่า นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาส ใส่ถาดทองคำจนเต็มไปถวายพระพุทธองค์ ซึ่งประทับอยู่ที่โคน ต้นไทรหันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก พระสิทธัตถะได้เสวยจนหมด แล้วทรงถือถาดลงไปสู่แม่น้ำอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า ‘ถ้าหากข้าพเจ้าจะได้บรรลุอนุตร-สัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดนั้นจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป’

Leave a Reply

Your email address will not be published.