ลักษณะ ของ การ คิด สร้างสรรค์ เป็น อย่างไร?

การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดที่นำาไปสู่นวัตกรรม การแก้ปัญหา หรือการสังเคราะห์ในเรื่อง ต่างๆ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ มีคุณค่า และมีความเหมาะสม จอย พอล กิลฟอร์ด ได้ระบุถึงการ คิดสร้างสรรค์ว่า เป็นการคิดแบบอเนกนัยมากกว่าการคิดแบบเอกนัย ส่วนเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ และฮามิด ฮับรา ฮิมซาเดช ราจาอาย มองการคิดสร้างสรรค์ในแบบการคิดนอกกรอบ องค์ประกอบที่แยกแยะนักวิทยาศาสตร์ที่มี การคิดสร้างสรรค์สูงจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีการคิดสร้างสรรค์ต่ำา ตามทัศนะของอาร์เธอร์ ลีโอนาร์ด ชาวโลว์ คือ แรงจูงใจ โดยเฉพาะความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งผลักดันให้ติดตามค้นคว้าหาคำาตอบ สำาหรับมุมมองของการคิด สร้างสรรค์ประกอบด้วย มุมมองของการรู้คิด บุคลิกภาพและสังคม ประสาทชีววิทยา สุขภาพจิต การคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญา ทฤษฎีที่สำาคัญของการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทฤษฎีส่วนประกอบ จิตวิเคราะห์ และมนุษยนิยม ใน การวัดการคิดสร้างสรรค์มีการวัดตามแนวคิดต่างๆ ได้แก่ แนวคิดความฉลาดทางการคิดสร้างสรรค์ จิตมิติ และ บุคลิกภาพและสังคม นอกจากนั้น ได้นำาเสนองานวิจัย 2 เรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างสร้างสรรค์ในฐานะเป็นภาษาที่สองของเด็กเล็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางในกรุงการาจี ประเทศ ปากีสถาน และการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านทักษะการคิดในจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 2 คำาสำาการคิดสร้างสรรค์คัญ : กระบวนการคิด จิตวิทยา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking)คือการคิดหลายๆแง่หลายๆ ทางคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็น คนที่มีความคิดริเริ่ม(Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป
ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยพื้นฐานแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ คือ การที่มนุษย์เรามีความสามารถในการคิด ปะติดปะต่อความหมายของสิ่งต่างๆที่รับผ่านประสาทสัมผัส ให้เป็นสิ่งใหม่ได้โดยธรรมชาติ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในสมองของเรา จากมิติของมุมมองที่เรามองโลก ผ่านเรื่องราวและความเชื่อที่มีความหลากหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.