ตัวนำ ไฟฟ้า ที่ ดี ควร มี คุณสมบัติ อย่างไร?

Q. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร. answer choices. มีความต้านทานไฟฟ้าคงที่. มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยมาก. มีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์. เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าได้. Tags: Question 2.
การนำไฟฟ้าเป็นการกล่าวถึงความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการไหลของประจุ วัสดุที่มีความต้านทานต่ำ มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากกว่าวัสดุอื่น ๆ จะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี โดยวัสดุที่มีความต้านทานต่ำที่สุด และนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือ โลหะเงิน รองลงมาคือ ทองแดง ทองคำ และอะลูมิเนียม ตามลำดับ โดยมีค่าความต้านทานดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.