ถ้า โลก เรา ไม่มี บรรยากาศ ห่อ หุ้ม อุณหภูมิ ใน ช่วง กลางวัน และ กลางคืน จะ เป็น อย่างไร?

นักเรียนทราบหรือไม่ว่า… ถ้าไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มโลกไว้แล้วนั้น ในช่วงกลางวันอุณหภูมิบน ผิวโลกจะสูงถึงประมาณ 100 องศาเซลเซียส และในช่วงกลางคืน อุณหภูมิจะลดต่าลงประมาณ -180 องศาเซลเซียส
Q. ถ้าโลกเราไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม อุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนจะเป็นอย่างไร answer choices อุณหภูมิช่วงกลางวันสูงมากและกลางคืนสูงมาก อุณหภูมิช่วงกลางวันต่ำมากและกลางคืนสูงมาก อุณหภูมิช่วงกลางวันสูงมากและกลางคืนต่ำมาก อุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนมีค่าคงที่และเท่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.