เกษตรกร กับ เกษตรกรรม ต่าง กัน อย่างไร?

เกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตอาหารเส้นใยเชือเพลิง และผลิตภัณฑ์อืนๆ โดยวิธีการเพาะปลูกพืช มีชือเรียกเฉพาะว่า “ กสิกรรม” และ วิธีการเลียงสัตว์ทังสัตว์บก และสัตว์นํา อย่างเป็นระบบผู้ทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร
เคยสงสัยไหมว่าระความหมายของ “เกษตรกร” กับ “เกษตรกรรม” มีความแตกต่างกันอย่างไร มันเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยเองที่เป็นประเทศเกษตรกรรม สองคำความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกัน โดยเพราะเกษตรกรรมค่อนข้างมีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า ดังนั้นเราจึงสามารถอธิบายออกความหมายทั้งสองคำได้ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.