แนวคิด เศรษฐกิจ พอ เพียง กับ หลักการ ของ สหกรณ์ มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

ระบบสหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์และมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน และเป็นระบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงและคำว่า “พอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published.