การ เข้าถึง พระ รัตนตรัย หมายความ ว่า อย่างไร?

สรณะอันสูงสุด อันเป็นที่พึ่งอันพึงเกษมภายในใจ คือ พระรัตนตรัย พระรัตนตรัย แปลโดยพยัญชนะ “พระ” มาจากคำบาลีว่า “วร” แปลว่า ประเสริฐ “รัตนะ” แปลว่า แก้ว, “ตรัย” แปลว่า สาม รวมความคือ แก้วประเสริฐสามประการ ถ้าแปลโดยอรรถความว่า “ที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งใหญ่ภายในใจสูงสุดสามประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published.