องค์กร กับ องค์การ ต่าง กัน อย่างไร?

โดยเริ่มแรกนั้น คำว่า ‘องค์การ’ เดิมเป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่ คำว่า ‘องค์กร’ เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ โดยที่องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เพราะฉะนั้น เพียงบุคคลต่าง ๆ มารวมกันเป็นกลุ่มจึงยังไม่ถือว่าเป็น “องค์กร” “องค์กร” จะต้องเป็นส่วนย่อยของ “องค์การ” และมีหน้าที่เฉพาะของตน ๆ ส่วน “องค์การ” นั้นมีหน้าที่เอา “องค์กร” ต่าง ๆ ซึ่งกระทำหน้าที่แตกต่างกันนั้นมารวมเข้าด้วยกัน และพร้อมกันนั้นก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ประสานกันอย่างเป็น
ความแตกต่างของ ‘องค์กรและองค์การ’ ในอดีตมีผู้ให้คำจำกัดความความหมายของคำว่า “ องค์การ ” และ “ องค์กร ” ไว้ว่ามีความแตกต่างกัน โดยถือว่า องค์กรเป็นหน่วยย่อยขององค์การ เพราะยึดตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า Organization หมายถึง องค์การ และคำว่า Organ หมายถึง องค์กร นั่นเอง แต่ในปัจจุบันทั้งสองคำได้ถูกนำมาใช้ในความหมายเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.