หาก สมอง ส่วน เซ รี เบ ล ลั ม ได้ รับ การ กระทบกระเทือน จะ ก่อ ให้ เกิด ผล อย่างไร?

แนวคำตอบ : สมองส่วน C (เซรีเบลลัม) หากถูกทำลายจะทำให้มีปัญหากับการประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อ ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ให้ทำงานได้ตามต้องการและเที่ยงตรง ทำให้ไม่สามารถทำงานที่ละเอียดอ่อน มีผลต่อการควบคุมการทรงตัวของร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.