คุณลักษณะ สํา คั ญ ของ การ จัดตั้ง ประชาคม การเมือง และ เศรษฐกิจ อาเซียน เป็น อย่างไร?

1. เคารพในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณาภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของทุกประเทศ 2. ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก การโค่นล้มและการใช้กำลังโดยการบีบบังคับ 3. การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 4. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published.