ใบขับขี่ หมดอายุ มี ความ ผิด อย่างไร?

ผู้ใดขับรถในขณะที่ใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุ อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ ถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ ถือมีความผิดตามมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ขับรถโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ ผู้ใดขับรถในขณะที่ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุ อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หาก ใบขับขี่หมดอายุ เท่ากับว่าคุณไม่มีใบขับขี่ ซึ่งจะถือว่ามีความผิด ฐานฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุเอาไว้ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.