ใบ ประกอบ วิชาชีพ ครู หมดอายุ ทํา อย่างไร?

สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท Read More.
เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน โปรดอย่าลืมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์) ภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ยื่นเอกสาร ณ จุดบริการงานคุรุสภา ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ปริ๊นท์ใบชำระเงินในเว็บคุรุสภา)

Leave a Reply

Your email address will not be published.