การ บันทึก รายรับ รายจ่าย มี ประโยชน์ อย่างไร?

การทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายช่วยให้มีวินัยทางการเงิน มีเงินเก็บสะสม
ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

  1. เพื่อทราบว่าตอนนี้ รายรับ มากกว่า รายจ่าย หรือน้อยกว่า
  2. เพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายมาจากส่วนไหนมากที่สุด
  3. เป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยระงับความต้องการที่ไม่จำเป็น
  4. เพื่อให้เห็นไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตของเรา
  5. เป็นหนึ่งเครื่องมือในการฝึกวินัย และใช้ในการวางแผนการเงิน

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายการข้อมูล ราคา ด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึก รายการรับจ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.