วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แขนงใหญ่ ๆ คือ 1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) ได้แก่ชีวเคมี เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ได้แก่วิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านวิศวกรรม ด้าน พันธุวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.