การ สร้าง ภาพลักษณ์ มี ความ สํา คั ญ ต่อ งาน อาชีพ อย่างไร?

๑. สร้างภาพลักษณ์ คือพูดเพื่อสร้างความสนใจ และเห็นคุณสมบัติของสินค้า บริการ หรือหน่วยงานของตน เป็นการสร้างความเชื่อถือศรัทธา และค่านิยมที่ดีซึ่งส่งผลให้ประสบความสำเร็จ เกิดความประทับใจ ในสินค้า บริการ หรือหน่วยงานนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.