หลัก คุณธรรม และ จริยธรรม ใน การ ทำงาน มี ประโยชน์ อย่างไร?

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

 • ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ
 • ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
 • ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ
 • ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนมากขึ้น
 • ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า
 • ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจิญไปพร้อม ๆ กัน
 • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.