ผู้ ป่วย นอก กับ ผู้ ป่วย ใน ต่าง กัน อย่างไร?

ผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) สรุปง่ายๆคือ ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลคือผู้ป่วยในนั่นเองค่ะ และมีความแตกต่างกันที่วงเงินการคุ้มครองรวมไปถึงการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ และในกรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับอาจมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลงการเบิกค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.