การเมือง การ ปกครอง ใน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา แตก ต่าง กัน อย่างไร?

– สหรัฐอเมริกา ปกครองแบบสหพันธรัฐสาธารณรัฐ มีรัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญ รัฐบาลมลรัฐปกครองตนเอง ได้แบ่งอำนาจเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระและ ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน – แคนาดา ปกครองแบบสหพันธรัฐ มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข

Leave a Reply

Your email address will not be published.