ถ้า คนไข้ เสีย ไต ทั้ง สอง ข้าง จะ มี ชีวิต อยู่ ได้ หรือ ไม่ อย่างไร?

ร่างกาย ไตของคนเรามีสองข้าง อยู่บริเวณใกล้กระดูกสันหลัง ด้านหลัง ใต้กระดูกชายโครง คนเรามีไตสองข้างการสูญเสียข้างใดข้างหนึ่งจึงยังคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แต่หากบุคคลใดที่มีสภาพการทำงานของไตผิดปกติ หรือเสื่อมสภาพลง ทำให้กระบวนการกำจัดสารพิษ ของเสีย ออกจากร่างกายมีปัญหา จึงต้องมีการล้างไตโดยการหมุนเวียนสารละลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.