เอกสารอ้างอิง แตกต่างจาก บรรณานุกรม หรือไม่ อย่างไร?

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างบรรณานุกรมและการอ้างอิงที่นักวิจัยต้องทราบ ดังที่คุณเห็นการอ้างอิงทั้งหมดที่คุณใช้ในเนื้อหาของกระดาษจะปรากฏที่ส่วนท้ายของกระดาษภายใต้บรรณานุกรมชื่อพร้อมกับแหล่งที่มาที่ไม่ได้อ้างถึง
ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมก่อน กล่าวคือ ถ้าเป็นเอกสารที่มีการนาข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความหรือรายงาน จะเรียกว่าเอกสารอ้างอิง ซึ่ง ภาษาอังกฤษใช้ References, Literature Cited, หรือ Reference Cited ในปัจจุบันมักใช้คาว่า References แต่ถ้าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
การรู้จักความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงและบรรณานุกรมจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่จะรวมอยู่ในการมอบหมายของคุณ การอ้างอิงหมายถึงการอ้างถึงใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งหมายความว่ามันให้รายชื่อของแหล่งที่มาซึ่งมีข้อความที่ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานวิจัย ในทางกลับกันบรรณานุกรมแสดงรายการของแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่การวิจัยได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับหัวข้อโดยไม่คำนึงถึงงานที่อ้างถึงหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.