ดอกไม้จันทน์ เขียน อย่างไร?

ดอกไม้จันทน์ มักจะเขียนผิดเป็น ดอกไม้จัน หรือ ดอกไม้จันทร์ ทั้งนี้ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายไว้ว่า ‘ดอกไม้จันทน์’ คือ เนื้อไม้จันทน์เป็นต้น ที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.