การ หยุด รถ บริเวณ ทาง แยก ผู้ ขับขี่ ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

ถ้าไม่มีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผู้ขับขี่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจากรถทางด้านเดียวกัน เนื่องจากเป็นทางร่วมแยก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนในกรณีวิ่งเลนซ้ายแต่ต้องการจะขับตรงไป ให้ดูลูกศรบนถนน หรือป้ายบอกทางสีเขียว ว่าตรงไปได้หรือไม่ หากตรงไปไม่ได้ ก็ไม่ควรที่จะอยู่เลนซ้าย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ร่วมทางคนอื่นๆ รวมทั้งจะโดนตำรวจจับปรับเอาได้
14) การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง. ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
+ การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุด + บริเวณที่ห้ามแซง ได้แก่ บริเวณทางโค้งรัศมีแคบ ส่วนบริเวณที่ผู้ขับขี่สามารถแซงได้ คือ บริเวณทางตรง ทางโล่ง ทางที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องใช้ความระมัดระวังขณะแซงด้วย + การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.