วิกฤต เขียน อย่างไร?

วิกฤต (สก. วิกฤติ มค. วิกต) ว. แปรเปลี่ยนจากเดิม, ไม่ปรกติ, เสื่อม.

Leave a Reply

Your email address will not be published.