วัตถุประสงค์ ของ การ จัดตั้ง ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน เป็น อย่างไร?

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นประชาคมที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญมากที่สุด ถึงแม้การรวมกันก่อตั้งประชามคมอาเซียน (AC) จะมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และร่วมมือกันทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ประชาคม เศรษฐกิจนี้เองที่จะเป็นประชาคมหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย แก่ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะตลาดอาเซียนที่มีผู้บริโภคถึง 600 ล้านคน จะก่อให้เกิดภาวะตลาดเดียว การลงทุนที่เดียวสามารถบริการลูกค้าได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เคลื่อนย้ายทุน เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการภายในประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวก
AEC หรือ ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับ คู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี
‘อาเซียน’ (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published.