ห้องสมุด มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

1. ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาความรู้ ได้ทุกแขนงวิชาที่มี การเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น 2. ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้โดย อิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล 3. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่าง ๆ โดยไม่รู้จักจบสิ้น คือ ทําให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.