ถ้า กาก อาหาร อยู่ ใน ลํา ไส้ ใหญ่ นาน ๆ จะ เกิด ผล อย่างไร?

ถ้ากากอาหารอยู่ในลำ ไส้ใหญ่นานๆ จะเกิดผลอย่างไร กากอาหารจะแข็ง เนื่องจากมีการดูดน้ำ และธาตุอาหารเข้าสู่หลอดเลือดฝอยบริเวณลำ ไส้ใหญ่ ทำ ให้เกิดอาการท้องผูก ถ่ายอุจจาระไม่สะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published.