อุปกรณ์ รับ เสียง มี หลักการ ทํา งาน อย่างไร?

ไมโครโฟน คืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ ไมโครโฟนประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นหลัก เมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟน จะทำให้ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักการทำงานตรงข้ามกับลำโพง โดยทั่วไปไมโครโฟนใช้รับเสียงพูดหรือ
อุปกรณ์รับเสียง (Audio-input device)เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับข้อมูลเสียง ทั้ง เสียงพูด เสียงเพลง และเสียงอื่น ๆ จากนั้นอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณเสียงที่มนุษย์เข้าใจให้อยู่ใน รูปสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผลได้ อุปกรณ์รับเสียงที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ไมโครโฟน การเลือกซื้ออุปกรณ์รับเสียง 1. ควรเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งาน 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.