การ ถ่ายทอด ลักษณะ ทาง พันธุกรรม เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

กรรมพันธุ์หรือลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้โดย ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ กล่าวคือ เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ ของแม่และอสุจิของพ่อ ลักษณะต่าง ๆ ของพ่อและแม่จะถ่ายทอดไปยังลูก ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ ความแปรผันทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากพ่อและแม่ ทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดความแตกต่างกัน เช่น บางคนอาจมี ตาชั้นเดียวเหมือนแม่ หรือบางคนมีผิวคล้ําเหมือนพ่อ ลักษณะเช่นนี้ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานต่อไป เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous variation)

Leave a Reply

Your email address will not be published.