โภชนาการ คือ อะไร และ มี ประโยชน์ อย่างไร?

โภชนาการ (nutrition) หมายถึง อาหาร (food) ที่เข้าสู่ร่างกายคนแล้ว ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุนและการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย โภชนาการมีความหมายกว้างกว่าและต่างจากคำว่าอาหาร เพราะอาหารที่กินกันอยู่ทุกวันนี้มีดีเลวต่างกัน อาหารหลายชนิดที่กินแล้วรู้สึกอิ่ม แต่ไม่มีประโยชน์ หรือก่อโทษต่อร่างกายได้
โภชนาการศาสตร์ (Nutrition) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและมีความสัมพันธ์ ระหว่าง อาหารกับความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะครอบคลุมถึงกระบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ คุณค่าทางโภชนาการและความต้องการสารอาหารแต่ละชนิด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของบุคคล แต่ ละวัย เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย เหมาะสมกับ
โภชนาการ หมายถึงอะไรและสำคัญอย่างไร โภชนาการ หมายถึงกระบวนการทางชีวภาพ ของร่างกายมนุษย์ บริโภคและการใช้สารอาหาร เพื่อรักษาสรีรวิทยาปกติ ชีวเคมีการทำงานของภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโต และการพัฒนา การเผาผลาญอาหารซ่อมแซม และกิจกรรมในชีวิตอื่นๆ แนวคิดพื้นฐาน โภชนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.